Stredná odborná škola pedagogická v Bratislave
víťaz Angažovaná škola 2020

Pravidelné tvorivé dielne v období vianočných sviatkov zbližujú žiakov pedagogickej školy so znevýhodnenými rovesníkmi či deťmi, s ktorými v praxi uplatňujú vedomosti a zručnosti z priebehu štúdia a zároveň nadväzujú nové priateľstvá.


Zrodenie myšlienky projektu

Od roku 2011 žiaci SOŠ pedagogickej na Bullovej ulici v Bratislave pripravujú vianočné dielne, ktorými robia radosť svojim znevýhodneným rovesníkom a deťom z materských a základných škôl. Túto tradíciu si škola udržuje do dnešných dní, pričom sa do nej zapájajú žiaci od prvého ročníka štúdia.

Projekt „Tvorivé dielne pre všetkých“ je pre žiakov príležitosťou prakticky si overiť vedomosti a zručnosti, ktoré si počas štúdia osvojili na odborných predmetoch. Dielní sa tradične zúčastňujú mentálne znevýhodnení rovesníci žiakov z Odborného učilišťa a intaktní žiaci materskej školy a základnej školy. Hlavným cieľom pripravovaných aktivít, ktoré sú nielen kreatívne a pracovné, ale i vedomostné a logické, je pripraviť program priamo „na telo“ pre určitý druh a stupeň znevýhodnenia a zároveň s ohľadom na konkrétnych žiakov, ich vek, schopnosti a záujmy.

Výber a príprava kreatívnych nápadov intenzívne prebieha od konca septembra, realizátori využívajú teoretické poznatky i praktické zručnosti a skúsenosti z odborných predmetov i praxe. Na asi dvadsiatke stanovíšť si pozvaní hostia môžu vyrobiť kreatívne vianočné darčeky: tradičné perníčky, maľované tašky, vianočné venčeky, svietniky, náušnice, pozdravy, originálne vianočné ozdoby, tí, ktorí chcú, môžu vyplniť vedomostný kvíz, riešiť hlavolamy, jednoduché logické úlohy vyplývajúce zo zamerania dielní, prípadne si zahrať spoločenské hry v zmiešanej skupine.


Prepojenie výučby so service learningovou aktivitou v praxi

Zámerom aktivít je sprostredkovať žiakom kontakt so špecifickou cieľovou skupinou a prostredím, v ktorom sa viacerí budú vo svojom pracovnom živote pohybovať. Cieľom je, aby bol tento kontakt postupný a prirodzený, aby dokázali so znevýhodnenými deťmi primerane komunikovať, poznali ich potreby a problémy a vedeli na ne vo svojej práci reagovať a primerane ich usmerniť.

Bez takýchto skúseností by absolventi nedokázali flexibilne reagovať na špecifické potreby konkrétneho znevýhodnenia. Podujatia tohto typu sú v rámci vzdelávania na pedagogickej škole nenahraditeľné.

Výstupom projektu je teoretické vypracovanie vlastného projektu s charakteristikou adresáta, jeho špecifických potrieb a možností a tiež podrobný metodický postup realizácie konkrétnej aktivity s variantnou náročnosťou a záverečné zhodnotenie aktivity i celého podujatia. Dielne navyše nie sú len o darčekoch, ale aj o spoznávaní nových kamarátov, s ktorými by sa možno inak nemali možnosť zoznámiť a porozprávať. Cieľom je spoznať deti a mladých ľudí, ktorí sú iní, žijú medzi nami, majú rovnaké problémy a starosti, len si s nimi nie vždy dokážu sami poradiť.

Všetky aktivity a námety si žiaci pripravujú sami po konzultácii s vyučujúcimi metodiky edukačných činností, špeciálnej pedagogiky, praktických cvičení z pedagogiky, vychádzajú zo svojich schopností a záujmov, ale prispôsobujú ich aj schopnostiam adresáta (po dôkladnom spoznaní cieľovej skupiny). Všetky aktivity sú pripravené v dvoch variantoch obťažnosti - pre motoricky zručných a tých, ktorí majú jemnú motoriku poškodenú obrnou príp. sú inak fyzicky znevýhodnení.

Škola ako celok urobila pokrok v akceptácii ľudí s postihnutím, rovnako sa zvýšilo aj sebavedomie našich žiakov, že dokážu pripraviť a zaujať svojich rovesníkov a deti.

Viac o ocenenej škole